­
Norwegian

Skolebidragsindikatorer. Beregnet for avgangskarakterer fra grunnskolen for skoleårene 2002-2003 og 2003-2004

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hægeland, T., L.J. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. Salvanes

Year:

2005

Reference:

Andre skrifter
Rapport 33, Statistisk sentralbyrå

Summary

I denne rapporten presenteres beregninger av skolebidragsindikatorer for norske ungdomsskoler, basert på avgangskarakterene til elevene som gikk ut i 2003 og 2004. Formålet med rapporten er først og fremst å drøfte noen sentrale egenskaper til indikatorene, samt gi en grundig beskrivelse av datagrunnlag og beregningsmetoder. Skolebidragsindikatorer kan ses på som et verktøy for å kunne sammenlikne skoler på likt grunnlag ved å ta hensyn til at skolene har ulikt elevgrunnlag, og samtidig redusere betydningen av tilfeldig variasjon. Utgangspunktet for skolebidragsindikatorer er karakterer og testresultater på individnivå. Skolebidragsindikatorene er et supplement til eksisterende informasjon om skolers virksomhet og resultater

Project:

Oppdragsgiver: Statistisk sentralbyrå og Utdannings-og forskningsdept.
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1461 - Compulsory school grades

ISBN:

82-537-6878-8