­
Norwegian

Formelle og totale skattesatser på inntekt for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Morten Nordberg og Knut Røed

Year:

2005

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Summary

I denne rapporten beskriver vi hvilke økonomiske gevinster personer som befinner seg i ”arbeidsmarkedets utkant” (personer som enten mottar en inntektsavhengig trygdeytelse eller som er hjemmeværende med små barn) vil kunne oppnå ved å jobbe heltid eller halvtid. Skatte- og trygdesystemet ses i sammenheng. Ved utregning av de økonomiske gevinstene ved å arbeide tas det hensyn til at eventuelle trygdeytelser vil bli redusert eller falle helt bort dersom man jobber. I gjennomsnitt anslår vi at trygdemottakere i Norge vil oppnå en økonomisk gevinst (i disponibel inntekt) på omlag 70.000 kroner (2001-kroner) ved eventuell overgang fra trygd til fulltids arbeid. Vi beregner også ’totale skattesatser’, definert som den delen av en arbeidsgivers eventuelle lønnskostnader som ikke tilfaller arbeidstakeren i form av økt disponibel inntekt. Personer som mottar trygd står i gjennomsnitt overfor en total skatt på ca 70 prosent ved full jobb framfor ingen jobb. Etter våre beregninger vil enkelte (om lag tre prosent) faktisk tape penger på å jobbe fullt framfor å ikke jobbe i det hele tatt.

Keywords:

Skatt, trygd, arbeidstilbud

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1316 - Total taxes on labour earnings

ISBN:

82-7988-061-5

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og sosialdepartementet