­
Norwegian

En empirisk analyse av indeksprissystemet i det norske legemiddelmarkedet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Haabeth, Tonje

Year:

2005

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

I mars 2003 ble indeksprissystemet innført for å intensivere konkurransen i legemiddelmarkedet og bidra til økt forbruk av generika. Dette skulle igjen redusere priser og dermed folketrygdens samlede utgifter. Rapporten ser på indeksprissystemets virkning på konkurransen i legemiddelmarkedet. Resultatene viser at markedsandelene til originalpreparater har falt på bekostning av økte markedsandeler for generika etter innføringen av systemet - og indeksprissystemet ser ut til å ha hatt den ønskede effekten på konkurransen i markedet.

Project:

Oppdragsgiver: Rikstrygdeverket
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4452 - Price regulation of drugs

ISBN:

82-7988-059-3

Financing:

Rikstrygdeverket