­
Norwegian

Arbeidsledighet, jobbsøking og økonomiske insentiver

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, K.

Year:

1999

Reference:

Økonomisk forum

Nr. 7

Summary

Våren og sommeren 1998 ble det gjennomført parallelle intervjuundersøkelser blant arbeidsledige personer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Siktemålet med disse undersøkelsene var å kartlegge de arbeidslediges holdninger, motivasjon og søkeat-ferd, og å kaste lys over mulige virkninger av de ulike landenes dagpengesystemer og arbeidsmarkedspolitikk. I denne artikkelen presenteres noen av hovedresultatene fra undersøkelsen, med vekt på Norge. Så godt som alle de arbeidsledige i Norge har et sterkt ønske om å komme i jobb. Likevel hadde så mye som en tredel av dem ikke gjort noe aktivt for å skaffe seg arbeid de siste fire ukene før intervjuet. Mange ser ut til å ha gitt opp å skaffe seg ordinært arbeid. Ledige uten dagpenger er i større grad aktive arbeidssøkere enn ledige med dagpenger.

Project:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Unemployment insurance in the Nordic contries