­
Norwegian

Undersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Oddbjørn Raaum og Tao Zhang

Year:

2004

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 7

Summary

Gruppen ”undersysselsatte” består av personer som har deltidsjobb, men som ønsker lengre avtalt arbeidstid. Rapporten kartlegger undersysselsettingens omfang, sammensetning og struktur i Norge ved hjelp av opplysninger fra deltakere i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser for perioden 1997-2003, koblet opp mot registerbasert informasjon om de virksomheter intervjupersonene arbeider i. Studien beskriver undersysselsettingens sammensetning i form av insidens (sannsynligheten for å bli undersysselsatt) og varighet (sannsynligheten for å forbli undersysselsatt, gitt at man først har blitt det). Undersysselsettingsperioder er i gjennomsnitt relativt korte, ca et halvt år. Vi studerer betydningen av ulike årsaker til undersysselsetting, herunder manglende arbeidskraftetterspørsel og virksomheters mer permanente behov for fleksibilitet i organiseringen av arbeidet. En hovedkonklusjon er at undersysselsettingsproblemet er sterkt konsentrert innenfor yrker der arbeidskraftbehovet varierer mye i løpet av døgnet og der det er behov for døgnkontinuerlig drift. Kjennetegn ved virksomheten har liten betydning. Personer med lav utdanning får i mindre utstrekning innfridd sine ønsker om økt arbeidstid.

Keywords:

Arbeidsmarkedet, undersysselsetting, ufrivillig deltid, arbeidskraftspotensiale, AKU, registerdata

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1315 - Underemployment and part-time work

ISBN:

82-7988-053-4

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet