­
Norwegian

Egenskaper ved tildelingsformer for nasjonale klimagasskvoter

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, R., M. Hoel, S. Kverndokk, O. Wolfgang

Year:

1999

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Som følge av Kyotoprotokollen kan det være aktuelt å opprette et kvotemarked for de norske klimagassutslippene. En mulig konsekvens av et kvotemarked er redusert lønnsomhet i bedrifter med store klimagassutslipp. Dette kan gi enkelte uheldige virkninger som redusert sysselsetting i områder med ensidig næringsgrunnlag. Gratis tildeling av kvoter er derfor et aktuelt virkemiddel for å bøte på dette. På denne bakgrunn har Klimautvalget bedt Frischsenteret utrede egenskaper ved ulike tildelingsformer for klimagasskvoter. Rapporten konkluderer med at auksjoner og ubetingede tildelinger av gratis kvoter gir kostnadseffektive utslippsreduksjoner. På den annen side må det settes betingelser for tildelingen, eller begrensninger på handel med kvoter i annenhåndsmarkedet, for at tildelingen av gratis kvoter skal virke etter hensikten. Det er derfor et visst motsetningsforhold mellom ønsket om kostnadseffektivitet og for eksempel et ønske om å opprettholde sysselsetningen. Rapporten peker også på egenskaper ved effektiv virkemiddelbruk for sammensatte målsettinger. Spesielt vises det at en tildeling basert på bedriftenes sysselsetning er ekvivalent med differensierte subsidier, som er det mest effektive virkemiddelet.

Keywords:

Gratiskvoter, kostnadseffektivitet, sysselsetting

Project:

Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3303 - Properties of different allocation rules for greenhouse gas emission quotas

ISBN:

82-7988-003-8

Contact:

Snorre.Kverndokk@frisch.uio.no, www.frisch.uio.no, tlf 22958811

Financing:

Kvoteutvalget