­
Norwegian

Subsidiering av fornybar energi i klimapolitikken

Authors:

Golombek, R., M. Hoel og S. Kverndokk

Year:

2003

Reference:

Økonomisk forum

9: 22-24

Summary

Fornybar energi mottar økonomisk støtte i Norge. Støtten er delvis begrunnet ut fra ønsket om å redusere utslippene av CO2 i andre land. Vi argumenterer imidlertid for at det er vanskelig å forsvare støtten ut fra miljøforhold. Våre modellberegninger antyder at uten en klimaavtale vil hver kWh økt norsk CO2-fri kraftproduksjon redusere globale CO2-utslipp med ca. 0,0007 tonn. En slik reduksjon kan neppe verdsettes til mer enn 7 øre per kWh. Fra et miljømessig perspektiv kan en derfor rettferdiggjøre subsidier på opptil dette beløpet. Selv om vi verdsetter reduserte CO2-utslipp i utlandet like høyt som reduserte norske utslipp, er det langt billigere å støtte tiltak i u-land for å redusere CO2-utslippene enn å støtte norsk CO2-fri kraftproduksjon.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3112 - Climate treaties and technological change