­
Norwegian

Riktig satsing i arbeidsmarkedspolitikken?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Raaum, Oddbjørn, Torp, Hege og Røed, Knut

Year:

2002

Reference:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

s. 167-184Nummer i serie: 117

Summary

Artikkelen oppsummerer hva vi kan lære av nyere forskning vedrørende effekter av ar-beidsmarkedstiltak. Norske arbeidsmarkedstiltak synes jevnt over å ha positiv effekt på deltagernes framtidige yrkeskarriere, med et mulig unntak for særskilte ungdomstiltak. Et-ter en viss tids ledighet kan dessuten krav om tiltaksdeltagelse være et effektivt virkemid-del for å forebygge passivitet blant dagpengemottagere. Et slikt "aktivitetskrav" er et aktuelt alternativ til forslag som er reist om en ubetinget forkortelse av dagpengeperioden. Det er en tendens til at arbeidsmarkedstiltak har størst positiv effekt i tider med relativt høy etterspørsel etter arbeidskraft. Omfanget av arbeidsmarkedstiltakene bør derfor holdes på et mer stabilt nivå enn det svingningene i arbeidsmarkedet isolert sett skulle tilsi.

Keywords:

tiltakseffekter

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1311 - Turning Labour Market Program Evaluation to Practical Use

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet