­
Norwegian

Utstøting fra arbeidsmarkedet og tiltaksapparatets rolle

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nordberg, Morten og Knut Røed

Year:

2002

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Rapporten beskriver strømmene mellom ulike trygdetilstander og arbeidsstyrken. Det fokuseres særlig på hvilke faktorer som påvirker om langtidssykemeldte og yrkeshemmede kommer tilbake til arbeidsstyrken eller ikke. I tillegg ser vi på hva slags historie nye uførepensjonister har forut for vedtaket om denne typen pensjon. Vi finner at mange langtidssykemeldte har problemer med å komme ut av en tilstand som trygdet. Det å delta på yrkesrettet attføring fører bare i begrenset omfang til at man helt kan forlate en tilstand som trygdet. Det kan også se ut som om problemer med å få fotfeste i arbeidsmarkedet kan være en medvirkende årsak til at enkelte forblir trygdemottakere.

Keywords:

Trygd, utstøting, arbeidsledighet

Project:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Unemployment transitions

ISBN:

82-7988-030-5

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no, morten.nordberg@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet