­
Norwegian

En studie av fattigdom basert på registerdata

Link to article:

[PDF]

Authors:

Galloway, Taryn Ann

Year:

2002

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Dette arbeidet er utført på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og har som formål å belyse lavinntekt/fattigdom i Norge basert på registerdata for perioden 1995-1997. Registerdata gir oss i motsetning til utvalgsdata informasjon om alle som er registrert bosatt i Norge, og det gjør det mulig å studere forholdene for grupper som utgjør relativt små andeler av befolkningen. Denne studien benytter standardtilnærmingen for bestemmelse av fattigdomsgrense, dvs. at fattigdomsgrensen defineres ut fra det generelle inntektsnivået i befolkningen og bestemmes vanligvis til å være lik 50% av medianinntekten. Spørsmålet om fattigdommen er temporær eller har en mer kronisk karakter berøres også.

Keywords:

fattigdom, registerdata, ekvivalensskala

Project:

Oppdragsgiver: AAD, Inntektsavdelingen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1313 - The distribution and mobility of income

ISBN:

82-7988-029-1

Contact:

t.a.galloway@frisch.uio.no, rolf.aaberge@ssb.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet