­
Norwegian

Analyse av inntektsfordeling og inntektsulikhet basert på registerdata. En kartlegging av muligheter og begrensninger

Link to article:

[PDF]

Authors:

Åserud, Remy

Year:

2001

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Denne rapporten tallfester og drøfter avvikene mellom registerdata og data hentet fra utvalgsundersøkelser med hovedvekt på forholdet mellom begrepene hushold og familie, og hvordan disse avvikene kan virke inn på den estimerte inntektsfordelingen. Vi får bekreftet at samboere uten felles barn er en av gruppene preget av lavt samsvar mellom hushold og familie, men så lenge befolkningen ses under ett betyr det lite for den estimerte inntektsfordelingen hvilke data som ligger til grunn. Når vi retter fokuset mot bestemte grupper i befolkningen tyder imidlertid resultatene på at bruk av familie som økonomisk gir opphav til for høye estimat på inntektsulikheten. For å redusere denne skjevheten introduseres en metode for å omgjøre det familie-baserte inntektsregisteret til et husholds-basert inntektsregister.

Keywords:

Inntektsfordeling, og -ulikhet, utvalgsundersøkelser, hushold/familie, logit-modell

Project:

Oppdragsgiver: AAD, Inntektsavdelingen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1313 - The distribution and mobility of income

ISBN:

82-7988-022-4

Contact:

www.frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet