­
Norwegian

Effekter av arbeidspraksis i ordinær virksomhet: Multiple og sekvensielle tiltak

Link to article:

[PDF]

Authors:

Zhang, Tao

Year:

2015

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Arbeidspraksis er et av mest brukt arbeidsrettede tiltakene for å hjelpe arbeidsledige raskt tilbake til jobb. Tiltaket er særlig rettet mot dem som er utsatte og har vanskeligheter med å finne jobb på egenhånd, og benyttes både for ordinære jobbsøkere og for personer med nedsatt arbeidsevne. I denne artikkelen evaluerer vi kausale effekter av arbeidspraksis og opplæringstiltak for ordinære jobbsøkere i perioden 2003-2012. Vi legger vekt på gjentatt og sekvensiell deltakelse på både opplæring og arbeidspraksis, og ser nærmere på de vanskeligstilte gruppene på arbeidsmarkedet. Gjennom estimering og simulering av en statistisk forløpsanalysemodell finner vi at arbeidspraksis har moderate (hvis noen) positive effekter på jobbsannsynlighet, mens opplæringstiltak har klart positive effekter. Effektenes størrelse varierer mellom ulike grupper, og det er innvandrere som viser seg å ha mest utbytte av arbeidspraksistiltak, og da fortrinnsvis i kombinasjon med opplæring. «Opplæring først og arbeidspraksis etterpå» viser seg å ha mer positive effekter enn «arbeidspraksis først opplæring etterpå».

Keywords:

arbeidspraksis, kausale effekt, gjentatt og sekvensiell deltakelse, train-place, place-train

Project:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1332 - Effects of labour market training programmes in non-sheltered environments

ISBN:

978-82-7988-203-9