­
Norwegian

Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kvinge, Bjørnar A.

Year:

2000

Reference:

HERO Skrifter
Number in series: 8

Summary

Tittelen ”Pengene eller Livet?” er en spissformulering som er ment å uttrykke avveiningen en samfunnsplanlegger må gjøre mellom å øke offentlige investeringer med den hensikt å redde liv eller bruke pengene i alternative anvendelser. Denne oppgaven viser gjennom beregninger utført på et tallgrunnlag fra en utvalgsundersøkelse hvordan vi kan estimere befolkningens verdsetting av slike livreddende prosjekter. Oppgaven tar for seg tre ulike teknikker for å avdekke betalingsvillighet, som hver for seg gir et selvstendig estimat, og sammen underbygger størrelsen på befolkningens verdsetting. Vi undersøker om verdsettingen varierer med ulike karakteristika ved prosjektene, og finner indikasjoner på at betalingsvilligheten avhenger av hvilken dødsårsak vi reduserer dødeligheten for. Et funn er at betalingsvilligheten for å redde liv fra å dø av miljørelaterte lidelser er høyere verdsatt enn liv reddet fra hjerte- og karlidelser

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health

ISBN:

82-7756-042-7

Contact:

http://www.frisch.uio.no/

Financing:

Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO) fra Norges forskningsråd