­
Norwegian

Arbeidsinnvandring - Varig gevinst?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum

Year:

2014

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

vol 31(4), 275-295

Summary

Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner). Det tilsvarte nesten 5 prosent av sysselsettingen. Østeuropeerne har åpnet flaskehalser i den norske økonomien, gitt nordmenn tilgang til billige tjenester og bidratt til et mer effektivt og fleksibelt arbeidsmarked. Hvorvidt migrasjonen samlet sett representerer en varig gevinst for det norske samfunnet, avhenger også av hvordan innvandrerne tilpasser seg og lykkes i det norske arbeidsmarkedet over tid. Denne artikkelen gir et innblikk i hvordan østeuropeerne har klart seg i det norske arbeidsmarkedet de første 5-8 årene etter ankomst. En hovedkonklusjon er at denne innvandrergruppen har vært betydelig overrepresentert blant arbeidsløse under og etter finanskrisen. Likevel ser vi så langt få tegn på mer varig «trygdeavhengighet».

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202647
Frisch prosjekt: 1173 - Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions