­
Norwegian

NAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut Røed

Year:

2014

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

nr 1-2, 83-98

Summary

Vi utnytter den trinnvise gjennomføringen av NAV-reformen til å undersøke om den lokale etableringen av NAV-kontorer har påvirket ulike brukergruppers sannsynlighet for å komme i arbeid. Vårt hovedfunn er at opprettelsen av NAV-kontorene alt i alt medførte at det tok lengre tid for både arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere å komme i arbeid. Det ser ut til at de negative effektene primært gjorde seg gjeldende de første par årene etter den lokale NAV-etableringen. Det er dermed grunn til å tro at den ugunstige utviklingen har sammenheng med selve omstillingsprosessen, og ikke nødvendigvis reflekterer at den nye modellen fungerer dårligere enn den gamle.

Project:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.: 179326
Frisch prosjekt: 1122 - Evaluation of the effect of the welfare system reform: labour correction