­
Norwegian

Hvem vil og hvem får delta?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, K., H. Torp, I. Tuveng og T. Zhang

Year:

2000

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Summary

Vi kartlegger og analyserer seleksjonsmekanismer til arbeidsmarkedstiltak i Norge. Rapporten kan inndeles i tre hoveddeler; i) gjennomgang av tidligere forskningsresultater, ii) presentasjon av resultatene fra intervjuer med saksbehandlere ved arbeidskontorene og arrangører av arbeidsmarkedskurs, og iii) presentasjon av resultater fra en statistisk analyse av registerdata for overganger fra ledighet til arbeidsmarkedstiltak. Vi finner at seleksjonsmekanismene varierer sterkt over tid som følge av skiftende konjunkturer og endringer i det samlede tiltaksomfanget. Samlet sett synes det klart at deltakere på lønnstilskudd og til dels AMO-kurs er positivt selektert, dvs. at de ville hatt lettere for å få jobb enn ikke-deltakere også uten tiltak. Deltakere på sysselsettingstiltak er negativt selektert.

Keywords:

Dagpenger, Arbeidsledighet, Søkeatferd

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids og administrasjons departementet, Ministry of Labour and Government Administration
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1403 - Selection to labour market programs

ISBN:

82-7988-015-1

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet