­
Norwegian

Norge i et liberalisert europeisk energimarked

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, F.R., R. Golombek, K.E. Rosendahl og S.A.C. Kittelsen

Year:

2000

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Summary

Vi studerer virkninger på kort sikt av en omfattende liberalisering av gass- og kraftmarkedene i Europa. Analysen er basert på en statisk anvendt generell likevektsmodell som gir en helhetlig og konsistent behandling av energimarkedene i Europa. Modellen tar vare på de strukturelle trekkene ved produksjon, transport og konsum av gass og elektrisitet i Europa, samt den nye konkurransesituasjonen som følger fra liberaliseringen. Vi finner at liberaliseringen leder til et kraftig prisfall på elektrisitet. Prisfallet reflekterer økt konkurranse, samt at ledig kapasitet i kraftsektoren brukes til å øke produksjonen av elektrisitet. Sammenliknet med de faktiske observasjonene i 1996 (modellens basisår) halveres prisene for sluttforbrukerne. Videre leder liberaliseringen til at også prisen på gass faller. Prisfallet reflekterer dels økt konkurranse og dels at en lavere kraftpris reduserer etterspørselen etter gass. Prisreduksjonen (regnet i prosent) er imidlertid ikke like stor som for elektrisitet. Modellen benyttes også til å studere virkninger av økt utvinning av gass i Norge (0.88 mtoe) når gassen enten benyttes til økt gasskraftproduksjon i Norge (6 TWh), eller eksporteres direkte. Vår hovedkonklusjon er at (i) Samlede CO2-utslipp faller i Vest-Europa (ii) Reduksjonen blir størst hvis gassen brennes til gasskraft i Norge.

Keywords:

Energimarkeder, liberalisering, gasskraft

Project:

Oppdragsgiver: Olje- og energidepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3105 - Integrated energy markets

ISBN:

82-7988-013-5

Contact:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Financing:

Olje- og energidepartementet