print logo
­

Økonomisk kompensasjon for pårørendeomsorg

Sammendrag

Kaasautvalget ble i nedsatt sommeren 2010 for å utrede i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan kompenseres økonomisk. Videre ble det bedt om å ta hensyn til likestilling, integrering av innvandrere, forsvarlighet og i hvilken grad det bør gjelde særlige regler ved omsorg for barn. Utvalget leverte sin innstilling til Helse- og omsorgsministeren i oktober 2011. Tre hovedendringer ble foreslått. En utvidelse av pleiepengeordningen til også å gjelde ved varig sykdom; for dem som ikke har rett til pleiepenger foreslås en ny og bedre kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser, og til slutt en lovfestet pårørendestøtte.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, S

År:

2012

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse