print logo
­

Svake mennesker - Om adferdsøkonomi, regulering og usunt konsum

Sammendrag

Ifølge nyere, adferdsøkonomisk betonte teorier kan avgifter og reguleringer på usunt konsum begrunnes i at de kan øke konsumentenes individuelle velferd. Dette bryter med den tradisjonelle forståelsen av konsumentsuverenitet, og vektlegger forhold som nåtidsskjevhet, ustabile preferanser og sosial interaksjon. Artikkelen gjennomgår en del av disse teoriene og deres implikasjoner for avgiftsnivå og reguleringer. Samtidig påpeker den en del av problemene ved å allerede nå anvende disse teoriene i praktisk politikk.

Om publikasjonen

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2007

Tidsskrift:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4341 - Særavgifter

Lenke:

[PDF]