print logo
­

Øre for læring - Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2008

Sammendrag

Utviklingen i ressurser i grunnskole og videregående opplæring beskrives ved hjelp av data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA for perioden 2003-2008. Ulike indikatorer som driftsutgifter og lærertimer viser at kommunene og fylkeskommunene fortsetter å bruke mer ressurser pr elev til opplæringsformål, sammenliknet med hva de brukte året før. Variasjonen mellom kommuner i utgifter til grunnskolen er stabil og kan i hovedsak tilskrives smådriftsulemper og forskjeller i bosettingsmønster.

Om publikasjonen

Forfattere:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

År:

2009

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

Skole, ressurser, GSI, KOSTRA

Prosjekt:

1322 - Ressurser i grunnskolen og videregående opplæring

ISBN:

978-82-7988-089-9

Kontakt:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Finansiering:

Utdanningsdirektoratet

Lenke:

[PDF]