print logo
­

Effekter på arbeidstilbudet av pensjonsreformen

Sammendrag

Denne rapporten kalibrerer en stokastisk dynamisk programmeringsmodell og lager to simuleringer av virkninger på arbeidstilbudet av den norske pensjonsreformen. Det er tatt hensyn til den aktuariske justeringen ved fleksibelt pensjonsuttak og at pensjonen ikke avkortes mot arbeidsinntekt. Sparing er ikke tatt med i modellstrukturen, hvor all inntekt forbrukes hvert år og valget er kombinasjoner i prosent av fulltids arbeid og full pensjon fra 62 år. En av modellene har kombinasjoner som hver summerer seg til 100 prosent og den andre har kombinasjoner som varierer fra 80 til 120 prosent. Den siste modellen kan tolkes som å ha en viss grad av sparing, selv om dette ikke er tatt inn i modellstrukturen via nyttefunksjonen. Resultatet av denne modellen er at et flertall vil velge å kombinere arbeid og pensjon. Begge modeller gir som resultat at arbeidstilbudet øker betydelig, omkring 50 prosent i aldersgruppen 62-69. Etterspørselssiden er ikke eksplisitt modellert, men modellen er kalibrert til å gi faktisk yrkesdeltaking i basisberegningen. I simuleringene øker arbeidstilbudet, men hvorvidt dette kan realiseres gir ikke modellen svar på.

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Erik og Fedor Iskhakov

År:

2009

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Prosjekt:

1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning

ISBN:

978-82-7988-090-5

Kontakt:

erik.hernas@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lenke:

[PDF]