print logo
­

Analyseopplegg for å kunne måle om reorganisering av skatteetaten fører til en mer effektiv ressursbruk

Sammendrag

Arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag for Skattedirektoratet som et analyseopplegg som kan gi svar på spørsmålet om reorganiseringen av skatteetaten (ROS reformen) har ført til mer effektiv ressursbruk. Notatet går gjennom begrepsbruk og metodisk grunnlag for å kunne måle produktivitetsendringer under og etter reorganiseringen og for hvordan en kan isolere effekten av reformen fra andre endringer som kan påvirke produktivitetsutviklingen. Det legges vekt på metoder som kan gi statistisk utsagnskraft, og metoder som kan anslå om det finnes spesialiseringsgevinster i sektoren. Tilgjengelige data diskuteres, og det legges spesielt vekt på muligheten for å komme anslå produktivitetsutvikling for skatteetaten som helhet når det ikke er samme kontorene/enhetene som finnes før og etter reformen.

Om publikasjonen

Forfattere:

Førsund, F.R. og S.A.C. Kittelsen

År:

2008

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 3

Nøkkelord:

Produktivitet, Malmquistindeks, Data Envelopment Analysis (DEA), Reformevaluering, Skatteetaten

Prosjekt:

2414 - Effektivitet og produktivitet i skatteetaten: fører reorganisering av skatteetaten til en mer effektiv ressursbruk?

ISBN:

978-82-7988-080-6

Kontakt:

f.r.forsund@econ.uio.no

Lenke:

[PDF]