print logo
­

Sære avgifter? Anbefalinger fra Særavgiftsutvalget

Sammendrag

Det norske systemet for særavgifter skal bidra til å skaffe staten inntekter og korrigere for eksterne virkninger. For miljørelaterte avgifter er den største svakheten ved dagens system at avgiftene ofte er differensierte, i tillegg til at store forurensere ofte står helt utenfor avgiftssystemet. For helse- og sosialrelaterte avgifter er det spesielt avgiftene på alkohol som anslås å være for lave i forhold til kostnadene bruken av alkohol påfører samfunnet. Andre forhold enn de tradisjonelle eksterne kostnadene, for eksempel graden av nåtidsskjevhet, kan også vektlegges ved utformingen av optimale avgifter.

Om publikasjonen

Forfattere:

Bye, B., C. Hagem og S. Kverndokk

År:

2007

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4341 - Særavgifter