print logo
­

Framtidens etterspørsel etter helsetjenester: Noen svar basert på en simuleringsmodell

Sammendrag

Andelen eldre i befolkningen vil øke drastisk framover, noe som vil påvirke utgiftssidene i offentlige budsjetter. I denne artikkelen ser jeg på konsekvensene for helsetjenesteetterspørselen. En aldrende befolkning vil partielt kunne gi en økning i etterspørselen etter kurative helsetjenester, og en nedgang i etterspørselen etter forebyggende. Imidlertid vil framtidige endringer i inntekt, utdanning, risikofaktorer og teknologi isolert kunne gi en nedgang i etterspørsel etter kurative helsetjenester, og en økning i etterspørselen etter forebyggende. Det er kun de første som vil ha betydning for offentlige budsjetter, og belastningen for disse kan derfor bli mindre enn fryktet.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, S.

År:

2003

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse