print logo
­

Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste studiene som har blitt gjort både i Norge og i andre land om sammenhengen mellom økonomiske incentiver og yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere, særlig overgangen til pensjonering. Hovedvekten er lagt på empiriske studier, men rapporten gir også en oversikt over teoretiske analyserammer for pensjoneringsatferd. Siktemål har vært å trekke ut informasjon om hvordan incentiver og atferd henger sammen, og spesielt relevansen av resultatene for Norge. Det har blitt lagt vekt på å ta hensyn til ulikheter i design mellom de omtalte studiene, og trekke ut mest mulig sammenliknbare resultater.

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Erik, Knut Røed og Steinar Strøm

År:

2002

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Nøkkelord:

Pensjonering, yrkesdeltakelse, insentiver

Prosjekt:

1411 - Yrkesaktivitet, pensjoneringsatferd og økonomiske incentiver

ISBN:

82-7988-032-1

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Pensjonskommisjonen

Lenke:

[PDF]