print logo
­

Utstøting fra arbeidsmarkedet og tiltaksapparatets rolle

Sammendrag

Rapporten beskriver strømmene mellom ulike trygdetilstander og arbeidsstyrken. Det fokuseres særlig på hvilke faktorer som påvirker om langtidssykemeldte og yrkeshemmede kommer tilbake til arbeidsstyrken eller ikke. I tillegg ser vi på hva slags historie nye uførepensjonister har forut for vedtaket om denne typen pensjon. Vi finner at mange langtidssykemeldte har problemer med å komme ut av en tilstand som trygdet. Det å delta på yrkesrettet attføring fører bare i begrenset omfang til at man helt kan forlate en tilstand som trygdet. Det kan også se ut som om problemer med å få fotfeste i arbeidsmarkedet kan være en medvirkende årsak til at enkelte forblir trygdemottakere.

Om publikasjonen

Forfattere:

Nordberg, Morten og Knut Røed

År:

2002

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

Trygd, utstøting, arbeidsledighet

Prosjekt:

1312 - Forløp av arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-030-5

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no, morten.nordberg@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lenke:

[PDF]