print logo
­

Tidlig arbeidsledighet og marginalisering

Sammendrag

Første del tar for seg begrepet marginalisering, med hovedfokus på arbeidsmarkedet. Jeg diskuterer også grensedragningen mellom begrepene marginalisering og ekskludering. I andre del gjennomfører jeg en økonometrisk analyse hvor jeg ser på hva som kan forklare at grupper blir marginalisert. Her vil jeg fokusere spesielt på effekter av erfart ledighet den første tiden på arbeidsmarkedet. Jeg vil også undersøke om betydningen av foreldrenes inntekt og formue er forskjellige for marginaliserings- og ekskluderingstilbøyeligheten. Jeg finner at tidlig arbeidsledighet øker tilbøyeligheten for å bli marginalisert senere i livet. Den samme effekten er ikke signifikant for tilbøyeligheten til å bli ekskludert. Resultatene viser også at foreldrenes inntekt og formue har større betydning for sannsynligheten for å bli ekskludert enn for sannsynligheten for å bli marginalisert.

Om publikasjonen

Forfattere:

Geijerstam, Christer Af

År:

2001

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 5

Nøkkelord:

Marginalisering, kausalitet, heterogenitet

Prosjekt:

1131 - Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

ISBN:

82-7988-027-5

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]