print logo
­

Kvalitet og produktivitet i norske sykehus

Sammendrag

I følge økonomisk teori vil sterke incentiver knyttet til kostnadsreduksjon kunne gå på bekostning av tjenestenes kvalitet, i det minste hvis tjenesteprodusentene driver effektivt, og incentiver knyttet til kvantitet bør derfor balanseres med belønning av kvalitet. Artikkelen er en bearbeiding av de norske dataene fra den nordiske studien på sykehusnivå i EU-prosjektet EuroHOPE for årene 2008 og 2009. Norske sykehus har høy kvalitet målt ved en klart lavere dødelighet enn de andre nordiske landene. Derimot er reinnleggelsesraten høy i Norge, og produktiviteten lavere enn i Finland og Danmark. Vi finner en signifikant positiv samvariasjon mellom produktivitet og kvalitetsindikatorer for dødelighet i nordiske sykehus, men ingen signifikante sammenhenger i de norske dataene. Kun reisetid har klar sammenheng med produktivitetsestimatene.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kittelsen SAC, Anthun KS, Huitfeldt IMS.

År:

2017

Tidsskrift:

Michael

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Nøkkelord:

sykehus, produktivitet, kvalitet, helseutfall

Prosjekt:

4115 - The effect of DRG-based financing on hospital

Lenke:

[PDF]