print logo
­

Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmenpraktikere - korrigering av feil i variable i DEA

Sammendrag

Oppgaven søker å belyse muligheter for og problemer med å inkludere pasienters vurderinger av primærhelsetjenesten som indikatorer på kvalitet i effektivitetsanalyser av allmenpraktikere. Effektivitetsverdiene er beregnet ved DEA metoden, med dataprogrammet Frisch DEA og supplerende analyser er foretatt ved hjelp av EXCEL og SPSS. Dataene som ligger til grunn for oppgaven er individata for leger og deres pasienter basert på spørreskjemaer. Statistiske tester benyttes for å undersøke hvorvidt det er ressurskrevende å øke pasientenes tilfredshet med ulike aspekter av tjenesten.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kjæserud, Guri Galtung

År:

2000

Serie:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 10

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-043-5

Kontakt:

http://www.frisch.uio.no/

Finansiering:

Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO) fra Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]