print logo
­

Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter

Sammendrag

Tittelen ”Pengene eller Livet?” er en spissformulering som er ment å uttrykke avveiningen en samfunnsplanlegger må gjøre mellom å øke offentlige investeringer med den hensikt å redde liv eller bruke pengene i alternative anvendelser. Denne oppgaven viser gjennom beregninger utført på et tallgrunnlag fra en utvalgsundersøkelse hvordan vi kan estimere befolkningens verdsetting av slike livreddende prosjekter. Oppgaven tar for seg tre ulike teknikker for å avdekke betalingsvillighet, som hver for seg gir et selvstendig estimat, og sammen underbygger størrelsen på befolkningens verdsetting. Vi undersøker om verdsettingen varierer med ulike karakteristika ved prosjektene, og finner indikasjoner på at betalingsvilligheten avhenger av hvilken dødsårsak vi reduserer dødeligheten for. Et funn er at betalingsvilligheten for å redde liv fra å dø av miljørelaterte lidelser er høyere verdsatt enn liv reddet fra hjerte- og karlidelser

Om publikasjonen

Forfattere:

Kvinge, Bjørnar A.

År:

2000

Serie:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 8

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-042-7

Kontakt:

http://www.frisch.uio.no/

Finansiering:

Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO) fra Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]