print logo
­

Hvem vil og hvem får delta?

Sammendrag

Vi kartlegger og analyserer seleksjonsmekanismer til arbeidsmarkedstiltak i Norge. Rapporten kan inndeles i tre hoveddeler; i) gjennomgang av tidligere forskningsresultater, ii) presentasjon av resultatene fra intervjuer med saksbehandlere ved arbeidskontorene og arrangører av arbeidsmarkedskurs, og iii) presentasjon av resultater fra en statistisk analyse av registerdata for overganger fra ledighet til arbeidsmarkedstiltak. Vi finner at seleksjonsmekanismene varierer sterkt over tid som følge av skiftende konjunkturer og endringer i det samlede tiltaksomfanget. Samlet sett synes det klart at deltakere på lønnstilskudd og til dels AMO-kurs er positivt selektert, dvs. at de ville hatt lettere for å få jobb enn ikke-deltakere også uten tiltak. Deltakere på sysselsettingstiltak er negativt selektert.

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, K., H. Torp, I. Tuveng og T. Zhang

År:

2000

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Nøkkelord:

Dagpenger, Arbeidsledighet, Søkeatferd

Prosjekt:

1403 - Evaluering av seleksjon til arbeidsmarkedstiltak

ISBN:

82-7988-015-1

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lenke til artikkel:

[PDF]